تعیین فاصله ستارگان از ما

روش مستقیم:در این روش از اختلاف منظر ( همان روشی که ما با دو چشممان فاصلهٔ اجسام را تعیین میکنیم و سه بعدی می‌‌بینیم) استفاده می‌‌شود. برای استفاده از این روش مکان ستاره را به دقت تعیین کرده و در 6 ماه بعد که زمین  AU2جا به جا شده (با چشم پوشی از حرکت خود خورشید) دوباره مکان ستاره را به دقت اندازه میگیرند و اختلاف زاویه‌ای آن دو را مساوی با یک تقسیم بر فاصله بر حسب پارسک میگزارند بدین ترتیب چنین به دست می‌‌آید: فاصلهٔ ستاره بر حسب پارسک = اختلاف منظر/1 البته این روش تنها برای ستارگان نزدیک مورد استفاده است زیرا دقت تلسکوپ های زمینی به علت جو و فضایی های کنونی به علت کوچکی بیش از 0.001 ثانیه قوس نیست. برای تعیین فاصلهٔ ستارگان از زمین روش مثلث بندی نیز مشهور است ولی به شرط این که ستارگان نزدیک را بخواهیم با آن مورد مطالعه قرار دهیم...

1 پارسك = 3.26 سال نوري

AU= 150000000كيلومتر

+ نوشته شده توسط احمدرضا خواجه علی در ۸۷/۰۸/۲۵ و ساعت 22:35 PM |


www.javabartar.blogfa.com

border="0" ALT="Google" align="absmiddle">